O tym jak po 1989 roku zostaliśmy nędzarzami

Tylko socjalizm daje Polsce gwarancje pomyślnego rozwoju

A kto – z młodych wykształconych, z dużych miast – wie, że kiedyś w Polsce produkowano generatory elektryczne dla największych elektrowni?
Że produkowano turbiny o mocy 500 MW,  — a przymierzano się do turbin 1500 MW?
Że polowa chińskich, indyjskich, indonezyjskich, greckich i tureckich, libijskich i irackich elektrowni — wyposażona była / jest nie w amerykańskie, czy niemieckie, — a w polskie turbiny?

Read more about O tym jak po 1989 roku zostaliśmy nędzarzami

Polska ma prawo do całkowitej niepodległości pod względem państwowo-międzynarodowym!

Profesor Antoni Czubiński (…) pisał w jednej ze swoich prac: „W marcu 1917 r. w Rosji wybuchła rewolucja.
Masy ludowe wystąpiły przeciw uprawianej przez carat polityce głodu, ucisku i wojny. Sytuację rewolucyjną postanowili wykorzystać przywódcy burżuazji rosyjskiej.

Opanowana przez nich Duma wysunęła żądania przeprowadzenia reform, ograniczających samowładztwo cara.
W tej sytuacji 11 marca (26 II wg starego kalendarza) 1917 r. car Mikołaj II wydał dekret rozwiązujący Dumę Państwową; posłuszni do tej pory posłowie w tym przypadku nie podporządkowali się.
Duma kontynuowała swą działalność; 12 marca (27 II) wyłoniła Komitet Wykonawczy, który przekształcił się w niezależny od cara Rząd Tymczasowy.
Read more about Polska ma prawo do całkowitej niepodległości pod względem państwowo-międzynarodowym!

Słowo o Prezydencie Narutowiczu

Pomnik Prezydenta G. Narutowicza na Mazowszu

Dziesiątki tysięcy polskich robotników próbowały po 1917 doprowadzić do socjalnej rewolucji i przejęcia środków produkcji na terenie Rzeczpospolitej. Próby te zakończyły się (na jakiś czas) niepowodzeniem. W atmosferze pokonanej rewolucji robotniczej, Gabriel Narutowicz został wybrany pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej 9 grudnia 1922 roku.
Wybrany został na ten urząd głosami ludowców, socjaldemokracji i mniejszości narodowych. Skrajna prawica nie zamierzała jednak oddać łatwo pola – Gabriel Narutowicz zginął od kuli zamachowca 7 dni później, 16 grudnia 1922 r.
Read more about Słowo o Prezydencie Narutowiczu

Gra toczy się bowiem o nasze ziemie, miasta i wsie, o naszych bliskich i rodaków, o nasze zwycięstwo!

Ludowe Wojsko Polskie wyzwala Bielsko-Białą

12 stycznia 1945 roku rozpoczęła się gigantyczna w swoich militarno – organizacyjnych rozmiarach generalna ofensywa połączonych sojuszniczych sił Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego. (…)
Z tej okazji warto przypomnieć artykuł: „Święta ofensywa” (Zob. Święta ofensywa, „Rzeczpospolita” 15 stycznia 1945 r., Nr 14 (158), s. 1).

Zaryzykować można w tym miejscu stwierdzenie, że w kontekście przypadającej w tym roku 72. rocznicy zwycięskiej, wyzwoleńczej radziecko – polskiej ofensywy styczniowej z 1945 roku należy przypomnieć treść tego kompletnie zapomnianego dziś artykułu. (…)
Read more about Gra toczy się bowiem o nasze ziemie, miasta i wsie, o naszych bliskich i rodaków, o nasze zwycięstwo!

Nie było jeszcze Holokaustu Arabów, więc wolno manifestować islamofobiczne postawy

Mowa nienawiści – negatywne wypowiedzi i nacjonalistyczna propaganda, powstałe ze względu na przynależność do określonej grupy społecznej. Nienawiść taka tworzona jest przez klasy posiadające na podstawie uprzedzeń. Jest to również rozpowszechnianie przez klasy panujące antyspołecznych uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia), narodowość (szowinizm), płeć (seksizm), tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna (homofobia, heterofobia, transfobia), światopogląd religijny (antysemityzm, chrystianofobia, islamofobia) itd.
Mowę tę bardzo często przejmują warstwy wyzyskiwane (w tym niektóre sektory klasy robotniczej, a zwłaszcza lumpenproletariat), co bezpośrednio służy interesom dominującej w kapitalizmie burżuazji.
Mowa nienawiści to wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia (przyp. od Redakcji POSTEP.ORG).
Read more about Nie było jeszcze Holokaustu Arabów, więc wolno manifestować islamofobiczne postawy

Niemcy hitlerowskie splamiły ziemię polską ohydną zbrodnią nad milionami Żydów

W wydanej w 1975 roku publikacji zatytułowanej: O filozofii marksistowskiej autorstwa Jerzego Ładyki czytamy: „Powstanie Polskiej Partii Robotniczej (5 I 1942 r.) oznaczało nowy etap w rozwoju ruchu robotniczego w Polsce. Zapoczątkowało też nowy etap walki wyzwoleńczej całego narodu. Zjawisko to znalazło ideologiczny wyraz w ujęciu problemu patriotyzmu.
Doświadczenia historyczne uzyskane w toku II wojny światowej wykazały jasno, że klasy posiadające nie są zdolne zapewnić narodowi polskiemu warunków normalnego rozwoju w niezależnym państwie. Plany odbudowy Polski formułowane przez reprezentantów burżuazji nie wykraczały w istocie poza program powrotu do stanu przedwojennego – nie uwzględniały realnego układu sił społecznych i politycznych, wykluczającego przecież przywrócenie dawnego porządku.
Read more about Niemcy hitlerowskie splamiły ziemię polską ohydną zbrodnią nad milionami Żydów

Socjalizm pozostaje jedynym realnym wyjściem i alternatywą wobec samowoli kapitału

Kryzys kapitalizmu wchodzi w swoją ostateczną fazę. Coraz częściej na świecie dochodzi do nowych wojen o kurczące się zasoby naturalne oraz rynki zbytu.
Światowe wahania rynków finansowych za każdym razem są coraz gwałtowniejsze, kosztują coraz więcej i powodują coraz większe spustoszenie.

Wbrew ogłuszającej propagandzie mediów burżuazyjnych, socjalizm pozostaje jedynym realnym wyjściem i alternatywą wobec samowoli kapitału.
Read more about Socjalizm pozostaje jedynym realnym wyjściem i alternatywą wobec samowoli kapitału

Socjalizm zaspokaja najważniejsze potrzeby człowieka

Od ponad roku w Polsce rządzi burżuazyjne ugrupowanie o buńczucznie i megalomańsko brzmiącej nazwie Prawo i Sprawiedliwość.
Dla mnie, jako komunisty, ta wybitnie reakcyjna partia bredząca nieustannie o „dobrej zmianie” dla „wszystkich Polaków i Polek” reprezentuje w sferze mentalno – ideologicznej wszystko to z czym dzisiaj lewica socjalna musi obowiązkowo, niestrudzenie i konsekwentnie walczyć.
Read more about Socjalizm zaspokaja najważniejsze potrzeby człowieka

Feliks Dzierżyński przyjacielem dzieci

20 lipca obchodzimy 90 rocznicę śmierci największego Polaka w dziejach naszego narodu, Feliksa Dzierżyńskiego. W historii polskiego ruchu komunistycznego jest wiele ciekawych postaci, ale zawsze jest jakieś “ale”. Weźmy taką Różę Luksemburg, niby wszystko OK, ale jednak splamiła swój życiorys krytyką Bolszewików. Albo Bierut. Niby spoko, ale jednak niesamodzielny i gdyby nie ZSRR to nigdy by nic wielkiego nie zdziałał. I tak dalej. Wymieniać można długo.
A Dzierżyński to człowiek bez skazy. To bohater, dzięki któremu zawsze jestem dumny z bycia Polakiem. Im dłużej siedzę za granicą, tym mniej mnie Polska obchodzi.
Read more about Feliks Dzierżyński przyjacielem dzieci