Z krwi milionów ofiar polskich powstanie Wolna i Niepodległa Polska

W książce „Polskie Konstytucje” Andrzeja Ajnenkiela czytamy: „W styczniu 1942 roku powstała Polska Partia Robotnicza. Jej utworzenie oznaczało, że w okupowanym kraju odrodził się ten nurt polskiego ruchu robotniczego, który, kontynuując w zmienionych warunkach myśl polityczną prezentowaną wcześniej przez komunistów polskich, nastawiał się na budowę nowego państwa polskiego związanego ściśle ze Związkiem Radzieckim, państwa o odmiennym zasadniczo od dotychczasowego kształcie społecznym, politycznym i terytorialnym. PPR podjęła rozmowy z Delegaturą Rządu na Kraj.

Read more about Z krwi milionów ofiar polskich powstanie Wolna i Niepodległa Polska